top of page

ניכיון כרטיסי אשראי

image.png

ניכיון כרטיסי אשראי הוא שירות המאפשר לבעלי עסקים ולמוסדות לקבל תשלום מיידי על עסקאות דחויות. הקדמת תזרים המזומנים מקטין במידה רבה את הסיכונים הנובעים משינויים מאקרו כלכליים (ריבית, שער חליפין וכו') במהלך תקופת האשראי, מקנה תזרים מזומנים קבוע ולכן מאפשר להם להעניק ללקוחות תנאי תשלום גמישים ונוחים יותר.

עידוד פעילות ניכיון כרטיסי אשראי נמצאת בשנים האחרונות בטיפול הממונה על ההגבלים העסקיים והמפקח על הבנקים בבנק ישראל, שהצביעו לא אחת כי במשק המקומי לא מתקיימת תחרות אמיתית בשירותי הסליקה, ובגינם תפחו בשנים האחרונות העלויות על בתי העסק לכ-450 מיליון שקל בשנה.

בשנת 2008 נאמדה פעילות ניכיון האשראי על כ-20% מסך עסקאות האשראי שבוצעו בשוק. אולם לפי נתוני ועדה משרדית-ממשלתית לבחינת כשלי השוק בענף כרטיסי האשראי, התחרות בין חברות הניכיון ובין הבנקים הביאה את הבנקים להטיל, באמצעות חברות כרטיסי האשראי שבבעלותם, מגבלות על הפעילות בשוק הניכיון, בין היתר באמצעות הטלת עמלת תפעול על חברות הניכיון, חסימת חלקים מהשוק בפני חברות הניכיון או באמצעות איסור לביצוע ניכיון עסקאות בתשלום אחד.  

במטרה לחייב ולעודד את התחרות בשוק, אישרה הכנסת באמצע שנת 2011 את תיקון    (18) לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א המחייב כל סולק לכבד פעולות בכל כרטיסי האשראי במטרה להוריד את שיעור העמלה הצולבת אותה משלמים העסקים. אולם הממצאים מעידים כי ההפחתה בעמלה הצולבת אינה מגולגלת באופן מלא לצרכנים ולעסקים וכי רגולציה על גובה עמלה אחת, עשויה להביא לעלייה במחיר העמלות האחרות אותן משלמים בתי העסק והצרכנים בגין העסקאות באשראי.

במצב הקיים כיום,חברות כרטיסי האשראי משלמות לבתי עסק מדי חודש את התשלומים בגין עסקאות בתשלומים או בקרדיט וכופות עליהם הוצאות מימון גבוהות המוערכות ב-150 מיליון שקל בשנה.

חברת סילבר עובדת בשיתוף פעולה עם חברות האשראי ישראכרט כאל ומקס וסולקת את כל המותגים ויזה, מסטרקארד, ישראכרט, אמריקאן אקספרס ודיינרס ‎

image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
bottom of page