top of page

תקנון
תקנון אתר סילבר
הגישה לאתר האינטרנט של סילבר והשימוש בו נעשים בכפיפות לתנאיי תקנון זה המפורטים להלן ובהתאם לכל דין. בהרשמתך לאתר ובכניסתך לאתר מעת לעת הנך מאשר כי קיבלת על עצמך את האמור בתקנון זה, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.

סילבר שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את התקנון בכל עת והתקנון הרלוונטי הינו במועד שימושך באתר. למונחים באתר תהיה המשמעות הנתונה להם בהסכם/מי ההתקשרות עליהם חתמת עם סילבר, אלא אם נכתב במפורש אחרת. במקרה של סתירה, יגבר האמור בהסכם ההתקשרות עם סילבר.

 

הגדרות
למונחים הבאים תהיה המשמעות הבאה, אלא אם נכתב במפורש אחרת:

"סילבר" - סילבר ג.י. מימון בע"מ ח.פ. 515572212 ו/או סילבר א.צ. ניהול בע"מ ח.פ. 514765239 מדרך קיבוץ גלויות 34 תל אביב.

"האתר" – אתר האינטרנט של סילבר.

"לקוח" – בית עסק הקשור עם סילבר בהסכם התקשרות לניכיון שוברי אשראי הגולש באתר ו/או הרשום באתר.

 

 

כללי
כותרות הסעיפים נכתבו לצורך הנוחות בלבד ואין להשתמש בהן לצורך פרשנות תקנון זה.
לשון זכר כוללת לשון נקבה, ולהיפך. לשון יחיד כוללת לשון רבים, ולהיפך.
השימוש באתר מיועד לצרכים אישיים בלבד, ואין לעשות בו שימוש לצרכים מסחריים מכל סוג  שהוא.
תקנון זה יחול על השירותים הדיגיטאליים שתציע סילבר מעת לעת. הנך רשאי לבחור להשתמש בחלק מהשירותים ולא בכולם. כמו כן, ייתכן כי חלק מהשירותים אינם פעילים עדיין, והם יועמדו לרשותך עם הפעלתם.
מובהר, כי השירותים המוצעים כיום ניתנים עבור חשבונותיך בסילבר. מובהר, כי רק אדם שיזוהה במערכות סילבר כמי שמוסמך לקבל את השירותים עבור בית העסק, יהיה רשאי לבצע פעולות באמצעות השירותים. הנך מצהיר כי הנך בגיר מעל גיל 18 וכשיר משפטית למתן התחייבויותיך על פי תנאי השימוש הללו, לרבות שימושך בשירותים. הנך נושא באחריות מלאה בעבור כל השימושים שהנך מבצע באתר ובשירותים.
מובהר, כי פרסום שיופיע באתר מעת לעת, ככל שיופיע, אינו מהווה הצעה ו/או ייעוץ וייתכן
ואינו מתחשב בנתונים המיוחדים שלך, ואין בו משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול
דעתך העצמאי.
ככל והשירותים ו/או המוצרים המוצעים מסופקים על-ידי צד שלישי כלשהו, יהיה הוא האחראי הבלעדי לכל המוצרים ו/או השירותים שיסופקו על- ידו.
 

 

 

מהות האתר
סילבר מעמידה ללקוח אתר המרכז עבורו מידע אודות פעילותה בתחום ניכיון האשראי וכן אפשרות לקבלת מידע על פעילות הלקוח אצל סילבר.

 

 

ההרשמה לאתר
 

 

לקוח יוכל לקבל מידע על פעילותו עם סילבר בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:
 בבעלות הלקוח תיבת דואר אלקטרוני.
 ללקוח הסכם התקשרות עם סילבר.
 הלקוח ביצע רישום מוקדם וקיבל סיסמא לעשות שימוש באתר.
קבלת מידע באתר האינטרנט של סילבר על פעילות הלקוח אצל סילבר, מותנית ברישום מוקדם. בעת הרישום תנפיק לך סילבר סיסמה אישית אשר תזהה אותך בעת השימוש. הנך מתבקש לנקוט בכל האמצעים לשמירה על הסיסמה ולפעול בהתאם להנחיות סילבר בעניין זה כפי שתהיינה מעת לעת. סילבר לא תישא באחריות במידה ומסרת את הסיסמה לאחר, למעט מסירתה למורשים בהתאם להוראות ההסכם.
בעת הרישום לשירותי האתר (ובפרט לשירות הצפייה בדפי המידע), הנך מאשר לסילבר לשמור מידע אודותיך. השימוש במידע זה ובכל מידע אחר אודותיך יהא כפוף למדיניות הפרטיות של סילבר כמפורט להלן. מובהר בזאת כי כל התנועות והפעולות המבוצעות באמצעות השירותים נרשמות ומתועדות על ידי סילבר.
הלקוח מתחייב להודיע לסילבר מיד כשייוודע לו אודות כל מקרה של חשש לשימוש לרעה באתר.
 

 

מדיניות הגנת הפרטיות
סילבר רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיותך, ועושה מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על מידע שנמסר לה ("מדיניות הפרטיות"). מדיניות הפרטיות חלה גם על המידע האישי המזהה שנמסר על ידך, המידע האישי המועבר על ידך בזמן השימוש בשירותים, וכן על מידע שנאסף אודותיך בזמן שאתה גולש באתר או עושה שימוש בשירותים.

להלן תפורט מדיניות סילבר ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת סילבר במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

 

כללי
בעת שימוש באתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כדוגמת שמך וכתובתך, טלפון נייד, שירותים שרכשת וכיוצ"ב ("המידע"). המידע אשר יסופק לסילבר, יכול ויאומת כנגד מידע אודותיך המצוי כבר ברשות סילבר, או כנגד כל מידע דומה אשר מצוי בחזקתו של צד שלישי כלשהו אשר יימסר לסילבר כדין. זהו מידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתרים. חלק מהמידע הינו מידע סטטיסטי ומצטבר שאינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך.

 

 
השימוש במידע
סילבר תהיה רשאית לתעד באופן אוטומטי בשרתיה את כל המידע שנקלט מן הדפדפן / טלפון סלולארי שברשותך ו/או כל מכשיר אחר, ובכלל זה כתובת הדוא"ל שלך, מקום הימצאך וכן את כל הדפים בהם ביקרת. בהסכמתך לתנאי השימוש הללו הנך מביע את הסכמתך כי תיעוד כאמור יבוצע על ידי סילבר. השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת, בין היתר, לשימושים הבאים:

 

לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר.
לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.
לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מעת לעת.
דיוור ישיר אלקטרוני
סילבר מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. סילבר לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

 

מסירת מידע לצד שלישי
סילבר לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

 

אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות סילבר.
במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין סילבר שתחייב חשיפת פרטיך.
אם תבצע באתר, פעולות בניגוד לדין.
אם יתקבל צו שיפוטי המורה לסילבר למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
 
"עוגיות" –Cookies
אתר סילבר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת "עוגיות".  אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש. במידה והנך מעדיף לחסום קבצי ה"עוגיות" במהלך גלישתך באתר אינטרנטי, יש באפשרותך לשנות את הגדרות הדפדפן בו אתה משתמש לאופן בו הוא יבקש את אישורך בכל פעם באופן פרטני, או לחילופין לסרב להם באופן גורף. השבתת קבצי ה"עוגיות"  עלולה לפגוע במתן שירותים ונתונים אחרים אודותיך.

 

אבטחת מידע
סילבר מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. למרות שמערכות ונהלים אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט וכל כן, סילבר לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

 

זכות לעיין במידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע המוחזק עליו במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזאת יש להפנות לטלפון 072-2773314 או אלinfo@silverway.co.il  או בדואר רגיל לסילבר ג.י. מימון בע"מ, רחוב ריב"ל 7, תל-אביב.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

 

שינויים במדיניות הפרטיות
בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה מתאימה בעמוד הבית של האתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי סילבר רשאית לעדכן תנאים אלה בכל עת. עליך לבקר בדף זה מעת לעת על מנת לבדוק את התנאים שיחולו באותה עת משום שהם מחייבים אותך.

 

 

המידע המוצג באתר
האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו (ובכלל זה המידע על הלקוח), התוכנה שעליה מבוסס האתר, מידע וחומר שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, נכונים לרגע בו עודכן האתר. על אף שסילבר עושה כמיטב יכולתה למנוע זאת, יתכנו שיבושים, טעויות אנוש, תקלות מחשב, טעויות סופר וכיוצ"ב ו/או שינויים שהוכנסו על ידי מי שאינם מורשים לכך, על כן, כל המסתמך על האמור באתר בלא לוודא עם סילבר את נכונותו, עושה זאת על אחריותו בלבד, וסילבר לא תישא באחריות כלשהי בקשר לכך.
סילבר תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לקבוע הוראות שונות והגבלות לשימוש באתר ו/או למידע המוצג בו, ובכלל זה לקבוע את היקף השימוש או המידע, סוג המידע, חובה להירשם מראש וכיוצ"ב. הוראות והגבלות בקשר עם המידע יפורטו בדף הרלוונטי.
תיאור המידע ו/או השירות ו/או המוצר המופיע באתר עשוי להיות חלקי בלבד. לקבלת מלוא הפרטים הרלוונטיים למידע ו/או לשירות ו/או למוצר המבוקש יש לפנות, לפי העניין, לסילבר.
האמור באתר אינו מהווה הצעה לכריתת חוזה או מצג לצורך עריכת עסקה.
ייתכן ובאתר יכללו קישורים (hyperllinks) לאתרים אחרים. קישורים אלה נועדו לנוחיותך בלבד. השימוש במידע או בתכנים אחרים הנמצאים באתרים החיצוניים אליהם מוביל הקישור טעון זהירות ובדיקה קפדניים. מובהר כי, לסילבר אין כל שליטה או זכות על התכנים הנמצאים באתרים חיצוניים אלה. כמו כן, סילבר אינה נושאת בכל אחריות במקרה בו הסתמכת ו /או ביצעת פעולות בהתאם לנמצא באתרים חיצוניים אלה. אין לפרש את הקישורים הנמצאים בשירותים כהמלצה,  או אישור להשתמש בתכנים ו/או במוצרים המופיעים באתרים החיצוניים. אין לפרש קישורים אלה כערובה למהימנות, לדיוק או לשלמות המידע המצוי בהם. במידה ומצאת במידע הנמצא בשירותים, או במידע הקיים בין תכניו של כל שירות אחר המקושר ממנו, חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי או שאינו עומד בציפיותך, אתה מתבקש להודיע על כך לסילבר בטלפון 072-2773314.
 

 

הפסקה ושינויים
המידע והשירותים באתר והתנאים לעיל ולהלן כפופים לשינויים אשר סילבר רשאית להחליט עליהם מעת לעת, ובכלל זה ביטול או שינוי במידע, שירותים ו/או מוצרים המופיעים באתר זה, וכן לשינויים על פי הוראות כל דין, וזאת בהודעה שתפרסם סילבר באתר ו/או באמצעים אחרים.
הלקוח יהיה רשאי לבטל את הרשמתו לאתר ו/או לעדכן את דרכי ההתקשרות עמו.
סילבר תהיה רשאית לבטל בכל עת את מתן ו/או הצגת המידע ו/או השירות ו/או להפסיק את פעילות האתר בכל עת.
סילבר תהיה רשאית לצורך הגנה על עצמה ו/או הלקוחות לבטל או להקטין שירות כלשהו שניתן באמצעות האתר לאלתר, בין ללקוח מסוים ובין לכלל הלקוחות.
 

 

זכויות קנין
המידע וכל הדפים המצויים באתר הם רכושה הבלעדי של סילבר, ואין להעתיקם או לעשות בהם שום שימוש אחר בלא קבלת אישור מפורש לכך בכתב מאת סילבר. מודגש, כי גם אם יינתן אישור כאמור, הוא יהווה אישור לצרכים אישיים בלבד, ולא לצרכים מסחריים או אחרים.
סימנים המופיעים באתר הם סימני מסחר קנייניים של סילבר ואין לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות הקניין בסימנים אלה.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אין להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה או השירותים שמקורם באתר זה, ללא קבלת אישור סילבר בכתב ומראש.
 

 

הגבלת אחריות סילבר
כל מערכת ממוחשבת לרבות האתר, סובלת לעתים מתקלות. השימוש באתר, חשוף לסיכונים הטבועים ברשת האינטרנט ובמערכות ממוחשבות המבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת. אנו עושים כל מאמץ להקטין את מספר התקלות למינימום ולאפשר להשתמש באתר. על אף זאת, אין אפשרות למנוע לחלוטין את התקלות והסיכונים האמורים. לפיכך, סילבר תהיה פטורה מאחריות לכל  נזק, הפסד או הוצאה כלשהם ו/או לשיבוש במידע המוצג באתר ו/או במתן השירותים, העלולים להיגרם ללקוח כתוצאה, בין היתר, מהגורמים הבאים: הפסקות זמניות במתן שירותים בקווי תקשורת, ו/או משיבושים ותקלות אחרות בקווי התקשורת, ו/או שיבושים בפעולת האתר, זמינותו ו/או בזמני התגובה של המערכות הממוחשבות, ו/או משיבושים במידע ו/או בשירותים ו/או בנתונים ו/או בהעברת ו/או בקליטת בקשות הלקוח ו/או בתקלות שמקורן  צד שלישי (ובכלל זה חברות האינטרנט ו/או הסלולר) ו/או תקלות אחרות.
סילבר מודיעה כי אף על-פי שהיא נוקטת בכל אמצעי סביר לאבטחת האתר קיים סיכון של חדירה מאגרי מידע שבהם מצוי מידע אודות הלקוח שנמסר לסילבר במסגרת אתר זה, ועל כן סילבר אינה אחראית לנזק שעלול להיגרם לך עקב פגם או חדירה או תקלה או תפעול שגוי של התוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר.
לסילבר אין שליטה על קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על-ידי סילבר, אלא בידי גורמים אחרים, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם ו/או לטיבם ו/או לכל פעולה ו/או נזק שיגרם ללקוח כתוצאה ממעבר וביצוע פעולות.
על הלקוח מוטלת האחריות לגרום לכך שוירוסים לא יחדרו למערכת המצויה אצלו, וסילבר פטורה מכל אחריות בקשר לכך.
סילבר תהיה פטורה מאחריות לנזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מאירועים /גורמים שאינם בשליטת סילבר לרבות:
תפקוד לקוי של תכנה ו/או חומרה המצויות אצלך, לרבות תכנה ו/או חומרה שסופקה לך על-ידי צד שלישי.
חשיפה וגילוי מידע על ידך לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש בשירותים (לרבות מוצרים ו/או שירותים של צד שלישי המוצעים לך במהלך השימוש בשירותים ) או כתוצאה ממסירת פרטים לא מדויקים ו/או כתוצאה מהעברת מכשירך לאחר, לרבות לצורך תיקון המכשיר, לרבות במקרה שאותו אחר יצפה במידע שיתקבל מסילבר באמצעות המכשיר, והנך מתחייב לשאת בכל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו לך או לסילבר בקשר לכך.
שיבוש בנתונים כתוצאה מתקלות או שיבושים כלשהם בקווי התקשורת ו/או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי , בין אצלך, בין בסילבר ובין אצל צד שלישי כלשהו באמצעותו עובר המידע .
 

 

הדין החל וסמכות שיפוט
 על המידע המצוי באתר והשימוש בו חלים דיני מדינת ישראל בלבד.
 כל התדיינות הקשורה ליחסים שבין הלקוח וסילבר תוקנה סמכות מקומית ייחודית, לבית המשפט המוסמך במדינת ישראל במחוז תל-אביב.
bottom of page